Rehabiliteringsavdelingen, Fredrikstad kommune

De nåværende 12 døgnplasser og 3 dagplasser for rehabilitering ved Borge sykehjem skal flyttes til Helsehuset Fredrikstad.

 

Personalgruppa i rehabiliteringsavdelingen arbeider i tverrfaglige team. Teamene består av sykepleier, helsefagarbeider, ergoterapeut, fysioterapeut, logoped og lege. Den tverrfaglige sammensetningen i fagteamene sikrer et helhetlig rehabiliteringstilbud.

 

Tilbudet gis til personer som er motivert  og har et potensiale for å øke funksjon, aktivitet og/eller deltagelsesnivået.

 

Telefon: 69 30 68 80