Friskliv og mestring, avd. rus og psykisk helse
Fredrikstad kommune

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer.

 

Misbruker du alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket. Vi gir også råd og hjelp til familien. Du har forøvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

 

Avdelingen kartlegger og følger opp voksne personer mellom 18 – 70 år med alvorlige og moderate kroniske lidelser med redusert funksjonsnivå som bor i egne boliger og rusavhengige.

 

Avdelingen yter tjenester innfor følgende områder:

  • Rehabilitering for personer som er i Legemiddelassistert Rehabilitering

  • LAR, i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, Sosialmedisinsk poliklinikk

  • Tiltakstilbud, samarbeid med Nav og Frivillige lag og organisasjoner

  • Tilrettelegging av rehabilitering til rusmisbrukere

  • Ansvar for rusavhengige med søknad om behandling, oppfølging, omsorgstilbud

  • Koordineringsansvar og samtaleoppfølging (IP-arbeid)

  • Råd og veiledning til samarbeidsparter

  • Videreutvikle samarbeidet med spesialisthelsetjenesten

  • Utføre miljørettet arbeid i forhold til brukere

  • Tvangssaker                                                  

                                                                        

Søknad om tjenester fra avdeling Rus og psykisk helsearbeid sendes til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.