Friskliv og mestring, avd. fysio- og ergoterapi
Fredrikstad kommune

Avdelingen yter tjenester innfor følgende områder:

  • Kommunal fysioterapi for alle aldersgrupper

  • Kurativ virksomhet på fysikalske institutt med avtale

  • Kommunal ergoterapi for alle aldersgrupper

  • Rehabilitering i og utenfor institusjon

  • Habilitering

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid, deriblant universell utforming og fysisk aktivitet-grupper

  • Fredrikstad kommunes syn- og hørselskontakter

 

Ergoterapi gis ved behandling av sykdom eller skade, i forbindelse med forebyggende helsearbeid og rehabiltering /habilitering. Ergoterapeuter kan blant annet bidra med grundig kartlegging, trening og stimulering  av aktiviteter i dagliglivet. Tilrettelegge og tilpasse dagliglivets aktiviteter og aktivitetsvaner. Kompenserende tiltak med mål om å fremme aktivitet og deltagelse som for eksempel funksjonelle funksjonelle endringer av brukers bolig. Veiledning og faglig undervisning.

 

Ergoterapi omfatter også generelt helsefremmende og forebyggende arbeide med fokus på å tilrettelegge for fysisk, psykisk og sosial aktivitet slik at gapet mellom helsa og omgivelsens krav kan minskes..

 

Fysioterapi gis ved behandling av sykdom eller skade, i forbindelse med forebyggende helsearbeid og rehabiltering /habilitering. Fysioterapeutene i Fysio- og ergoterapitjenesten i Fredrikstad kommune kan blant annet bidra med undersøkelser, funksjonsutredninger / motorisk vurdering, utforming og oppfølging av tiltak, behandling, gruppetrening, opplæring og faglig undervisning.                                                                                                                                

Fysioterapi omfatter også generelt helsefremmende arbeid med særlig fokus på å fremme og tilrettelegge for fysisk aktivitet for barn og voksne.

Avdelingen tilbyr også rehabilitering i institusjon og i brukers eget hjem.

Ergo-og fysioterapeuter med arbeidssted på kommunens rehabiliteringsavdeling som tilbyr tverrfaglig rehabilitering i institusjon.

 

Ambulant Rehabiliteringsteam (ART) som tilbyr tverrfaglig rehabilitering i eget hjem. Teamet består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.

Habilitering tilbys av ergo- og fysioterapeuter som jobber tverrfaglig med barn i Fredrisktad kommune.

 

Henvisning om tjenester fra avdeling ergo- og fysioterapi sendes til Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.