Friskliv og mestring, avd. læring og mestring
Fredrikstad kommune

Lærings- og mestringsavdelingen bygger på at god opplæring og mestring av sykdom er like viktig som medisinsk behandling. Avdelingen arbeider sammen med andre avdelinger og kommunale virksomheter, samt med brukerorganisasjoner og lokale tilbud om ulike mestringstilbud.

 

Læring er å tilegne seg nye kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læring er både en individuell- og en kollektiv prosess hvor aktørene lærer av og med hverandre som en del av et større sosialt og kulturelt fellesskap.

 

Mestring er å tilpasse seg en ny virkelighet og å få kontroll over de utfordringene livet gir. Med mestring kommer evnen til å se forskjellen på det du må leve med, og det du selv kan bidra til å endre.

 

Ønsker du å:

  • lære mer om din, eller din pårørendes helsetilstand?

  • mestre hverdagen bedre?

  • møte og utveksle erfaringer med andre som er i samme situasjon?

  • møte erfarne brukere og helsepersonell med kunnskap om sykdom?

 

Lærings- og mestringssenteret er en samhandlingsarena hvor vi utvikler kurs og opplæring,samt tilbyr informasjon og veiledning for brukere, familie/pårørende og nettverk

 

Frisklivssentralen Fredrikstad er tilknyttet lærings- og mestringsavdelingen.

Målet med frisklivssentralen er å forebygge og redusere livsstilssykdommer hos befolkningen. Målgruppen er voksne 18 – 67 år som vurderes å ha nytte av økt fysisk aktivitet og kostholdsendring.

 

Fastlegene kan henvise deltakere til frisklivssentralen med en frisklivsresept. Deltakerne må være motivert for endring av levevaner gjennom strukturert oppfølging fra frisklivssentralen.